Kurumsal Sağlık İşletmelerine Yönelik Danışmanlık Hizmetleri
Geri

Kurumsal Sağlık İşletmelerine Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

Türkiye ve dünyada artık sağlık kurumlarına ve işleyişine yönelik gerçekleştirilen hizmetler oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle sağlık kurumlarına ilişkin gerçekleştirilen hizmetler potansiyel bir yapıda değerlendirilmekte ve işletilmektedir. Türkiye’de sağlık kurumları son yıllarda sağlık turizmi başta olmak üzere farklı alanlarda organizasyonlar yapmakta ve hayata geçirmektedir. Ayrıca Türkiye’de sağlık alanındaki gelişmeler, teknoloji kullanımı ve fiyat farklılıkları farklı dünya ülkelerinden gelen bireylerinin sağlık açısından önemli hizmet almalarını sağlamaktadır. Güven Plus Grup A.Ş. bu konuda danışanlarına, kurum ve sağlık işletmelerine her türlü reklam, kalite yönetimi, eğitim yönetimi, finansal yönetim, pazarlama, çalışan güvenliği, insan kaynakları yönetimi, bilgi yönetimi, müşteri memnuniyeti ve belgelendirmeler konusunda destek sağlayarak kurumların daha nitelikli bir hal almalarına katkı sağlamaktadır.

 • Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Danışmanlığı

Hastanelerde finansal yönetim, bütçeleme, sağlık kurumlarında finansal organizasyon yapısı, nakitler, alacaklar ve stokların yönetimi, duran varlık yatırımlarının yönetimi, yabancı kaynakların ve öz kaynakların yönetimi, mali analiz ve risk yönetimi ile ilgili yetkinlikler kazandırmak ve danışmanlık vermek

 • Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı

Sağlık kurumlarında temel İKY fonksiyonlarının öğretilmesi, İKY fonksiyonlarını uygulayabilmeleri için gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılarak, sağlık kurumlarında İKY işlevinin analiz edilebilmesi ve temel insan kaynakları yönetim faaliyetlerinin açıklanması amaçlanmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi, işe alma, kariyer planlama, iş zenginleştirme, kadrolama, ücretleme ve endüstriyel ilişkilerle ilgili konularda danışmanlık vermek.

 • Sağlık Kurumlarında Pazarlama Danışmanlığı

Sağlık hizmetlerinin pazarlanması, sağlık hizmetleri sunum modelleri, sağlık hizmetlerinde pazarlama yönetimi süreçleri, hedef pazar, sağlık tüketicilerinin davranışları, pazarlama araştırmaları, tüketici talep tahminleri, sağlık hizmetlerinde dağıtım kanalları, sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma, pazarlama hizmetlerinin değerlendirilmesi ve pazarlama stratejilerinin öğretilmesi konularına ilişkin bilgi kazandırmak olarak belirlenmiştir. Sağlıkta sosyal pazarlama ve modern pazarlama yöntemleri hakkında danışmanlık vermek. Bununla birlikte halkla ilişkiler yönetimi ile kurum kimliği, kurum imajı ve kurumsal itibar, kurumsal iletişim, medya ilişkileri, sponsorluk faaliyetleri konularında bilgi kazandırılması hedeflenmektedir.

 • Hastanelerde Kalite Yönetim Danışmanlığı

Hastanelerde kalite kavramı, müşteri memnuniyetini ve kalitenin ölçülmesi, ekip çalışması, sürekli iyileştirme felsefesi, kalite akreditasyon süreci ile Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmetleri kalite belgelendirme süreçleri konularında bilgiler vermeyi hedefler. ISO belgelerinin alınması, standartlara uygun yapılarının kurulması ve süreçlerdeki eksiklerin tamamlanmasıyla ilgili çalışmalara destek vermeyi amaçlar.

 • Sağlık Kurumları Yönetim Danışmanlığı

Hastane alım/ kurulum sürecindeki yasal mevzuat konusunda danışmanlık, yönetim kadro yapısının planlanması, ön onay alınması ve hastane ruhsat sürecinin yönetilmesi, güncel yönetmelik bazında hastane aksiyon planlarının oluşturulması, iş analizi, iş gerekleri, iş değerleme, iş ücret skalası oluşturulması sürecini yönetmeyi içerir. İşlevsel bir yönetim dizayn ederek performansı artırmayı amaçlar.

 • Sağlık Kurumlarında Çalışan Güvenliği ve İSG Danışmanlığı

Çalışan sağlığı ve iş güvenliği konusunda temel teorik ve pratik bilgiler aktarmayı, konunun hukuki, hasta güvenliği boyutları değerlendirilecek; iş kazaları, yangın, ilk yardım, meslek hastalıkları, iş güvenliği mevzuatı ve iş güvenliği hukuku ile ilgili yetkinliklerin kazandırılması temel amaç olarak belirlenmiştir.

 • Hastanelerde Pozitif Yönetim Danışmanlığı

Hastanelerin doğasına uygun olduğu düşünülen pozitif yönetim ilkelerinin sağlık alanında uygulanarak birçok sorunun çözülebileceğine olan inanç ve sağlık hizmetlerinin verildiği tüm kurumları daha güvenli, daha güler yüzlü ve daha mutlu organizasyonlar haline dönüştürebilecek bir yönetim biçimi olan pozitif yönetimin ilkelerini uygulayarak yüksek performansı yakalamaktır.

 • Hastanelerde (JCI) Akreditasyon Danışmanlığı

Sağlık sektöründe kalite, standardizasyon ve akreditasyonun önemini ve gelişimini aktarmak, uluslar arası akreditasyonlar ve JCI (Uluslar Arası Ortak Komisyon - Joint Commission International) Standartları hakkında katılımcıların bilgilendirilmelerini sağlamak.

On bir başlık altında toplam 368 standart maddesi ve 1032 ölçülebilir elementten meydana gelen JCI standartları içerisinde en geniş kapsamlı olanıdır. Minimum iki denetimle gerçekleşen akraditasyon süreci sonucunda elde edilen belgenin geçerlilik süresi mevcut durumda 3 yıldır. Tüm süreçler hakkında danışmanlık ve eğitim sürecini içerir.

 • Sağlık Kurumlarında Bilgi Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Sağlık hizmetleri diğer alanlardan daha fazla bilgiye duyarlı bir alandır ve etkin bir yönetim için sistematik olarak bilginin elde edilmesini gerektirir. Kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu, geniş kapsamlı ve iyi planlanmış bir bilgi sürecine bağlıdır.  Değişen teknolojik yeni nesil ürün ve donanımları takip ederek, uyum çalışmalarını yürütebilen, sağlık verilerini farklı şekilde kombine ederek yeni nesil sağlık verileri üretebilen, süreçleri koordine edebilen, yüksek beceriye ve etik değerlere sahip sağlık kurumlarında bilgi yönetim sistemi oluşturmaktır. Hasta kayıt kabul, taburcu ve transfer işlemleri, laboratuvar bilgi Sistemleri, radyoloji bilgi sistemi gibi aktif kullanılan sistemler  hakkında danışmanlık vermek ve düzenlemek

 • Sağlık Turizmi Danışmanlığı

Türkiye’deki sağlık turizminin tarihi, gelişimi ve geleceği ile ilgili bilgiler vermek, engelliler için turizm, spa ve wellness turizmi, termal banyolar vs. gibi temel kavramların tanıtılmasını içerir. Yüksek standartta Uluslar arası turizm acentalarıyla bağlantıların kurulmasına yardımcı olmayı hedefler. Kuruma uygum etkin bir sağlık turizmi modeli oluşumunda danışmanlık vermek.

 • Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi Danışmanlığı

Sağlık kurumları yöneticileri kaynakları en verimli şekilde kullanabilmek için bir yandan sunulan hizmet maliyetlerini yönetmeye ve düşürmeye çalışırken, diğer yandan da hizmet kalitesini en üst düzeye ulaştırmayı hedeflerler. Sağlık kurumları yöneticileri maliyet analizi amaçlarını belirlerken ya da amaçlara ulaşmak için faaliyetleri planlarken kaliteden ödün vermeyecek kararlar almasına destek olmayı amaçlar. Hastaneye ait finansal bilgileri ve istatistiki bilgileri, hizmet üretim maliyetlerinin belirlenmesi için maliyet muhasebesine özgü teknikleri kullanarak finansal ve idari planlamalara yardımcı olmada danışmanlık vermek. Yapılan maliyet analizlerinin sonuçlarını periyodik olarak rapor haline dönüştürmek, Aylık yapılan iş ve işlemlere ilişkin raporun yazılması ve yorumlanması konusunda danışmanlık vermeyi içerir.

 • Hastanelerde Yalın Yönetim Danışmanlığı

Yalın yaklaşımın temelinde israfın ortadan kaldırılması, kalitenin, güvenliğin ve maliyetin ciddi şekilde iyileştirilmesi yatmaktadır. Yalın hastane her süreçte israf olduğunu kabul eder, değer akışına herhangi bir katkısı olmayan hareket ve düşünceleri mümkün olduğunca elimine edilmesi, sürekli iyileştirmeye ve sorunların kök neden çözümüne odaklanarak proaktif bir tutum sergiler. Yalın tekniklerin kullanıldığı, kalite bazlı felsefik bir yaklaşımdır. Yalın liderlik eğitimi, yalın düşünce eğitimi yanında israfa çözüm üreten Özellikle etkili çözümler üretmek için, hastanelerde 5S eğitimi, Kanban eğitimi, Andon eğitimi, Kaizen gibi yalın teknikleri pratik olarak kurgular.

 • Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi Danışmanlığı

Çalışanların performansları, kurumların iş sonuçlarının iyileşmesine ve kurumların hedeflerine ulaşmasına ne derece katkı sağladığı ile ölçülür. Performans ölçüm alanları, finansal performans, hasta memnuniyeti, klinik uygulamalar ve çıktılar ile sistemin bütünlüğü ve değişkenliğini kapsamaktadır. Kurum bünyesinde hakkaniyetli bir değerlendirme sistemi yaratılması, gelişim için kaynakların etkin kullanımı sağlanmış olacaktır. Kurum bünyesinde hakkaniyetli bir değerlendirme sistemi yaratılması sağlanacaktır

 • Sağlık Kurumlarında Satın Alma ve Tedarik Zinciri Danışmanlığı

Çağdaş ve ileri satın alma, lojistik ve tedârik zinciri yönetimi yaklaşımlarının uygulanmasını öğretmeyi amaçlar. Talep Tahminleme ve Plânlama, Tedârik Zincirinde Ağ Tasarımı, Müşteri Hizmetleri Yönetimi, Lojistikte Optimizasyon, Depo Tasarımı, Tedârik Zinciri Yönetiminde Referans Modeller gibi konularda eğitir ve destek verir.