AR-GE Yatırımlarının Fizibilitesi ve Analizleri
Geri

AR-GE Yatırımlarının Fizibilitesi ve Analizleri

Ar-Ge çalışmaları öncesinde işletme ve kurumların başarılı bir program yapabilmesi için öncelikli olarak profesyonel anlamda oluşturulmuş bir prototip çalışması ayağının tamamlanması gerekir. Bu çalışma Ar-Ge yatırım fizibilitesi için projenin ticari anlamda hayata geçirilmesi için önemli bir basamaktır. Ar-Ge yatırım fizibilitesi işletme ve kurumların destek almak için başvuracakları kamu ve özel kurumlar açısından önemli bir raporlama ayağını oluşturması açısından önemlidir. Ayrıca işletme ve kurumlar açısından da yapılacak çalışmalara ilişkin olarak kendilerinin nerede olduğunu ya da nerede olmaları gerektiğinin farkındalığını ortaya koyacak ve raporlama yapma konusunda gerekli imkânlara kavuşmuş olacaklardır.

Ar-Ge yatırım fizibilitesinin hazırlanmasında gerekli bir takım ön çalışmaların yapılması işletmeler açısından bir zorunluluktur. Fizibilitenin hazırlanması sonrasında elde edilecek veriler doğrultusunda gerekli ekonometrik ve istatistik analizler yapılarak elde edilen bulgular doğrultusunda işletme ve kurumların geleceğine ilişkin programın oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

Fizibilitenin hazırlanmasındaki en önemli faktör; belirsizliklerin giderilmesi, yatırımların genel anlamda niteliği ve ne şekilde gerçekleştirileceği, nereye ve nasıl bir yatırımın gerçekleştirileceği, yatırımın gerçekleştirileceği bölge, ürün veya hizmetin ilgili noktaya sağlayacağı olumlu ya da olumsuz dönüşlerin belirlenmesi, ürün ya da hizmet olarak neyin ne şekilde nasıl üretileceği, üretimden elde edilen ürünlerin pazar araştırması ve pazarlanması, üretim anlamında nasıl bir stratejinin izlenmesi, üretim proseslerinin belirlenerek uygulamaya geçilmesi, risklerin azaltılması ve ortadan kaldırılmasına destek sağlayacaktır.

Ar-Ge fizibilitesinin hazırlanması ayrıca işletme ve kurumların yapılabilirlik etüt çalışmalarına da katkı sağlayacağı gibi, yatırım kararlarının verilmesinden önce yöneticilere ön fikir sağlayacak ve zaman kaybını en asgariye indirecektir. Uygulama projelerinin hazırlanma öncesinde fizibilitelerden elde edilecek bilgiler doğrultusunda uygulama projelerinin risklerinin azaltılmasına katkı sağlayacağı gibi ilerleyen süreçte ortaya çıkacak sorunların önceden belirlenerek buna yönelik çözüm önerilerinin hazırlanmasına da yararlı olacaktır. Fizibilite çalışmaları üretim sistemlerinin etkin çalışmasına, üretilecek ürün ya da hizmet adına alınacak marka, tescil, patent, üretim teknolojileri yönetimi, yazılım, mühendislik uygulamaları, know-how hakları, pazar araştırmaları, ithalat ve ihracat prosedürleri, maliyet muhasebesi, nitelikli insan gücü, insan kaynakları yönetimi, ekonomik prosesler, reklam, işletmenin finansal yapısı, ve kalite güvence kontrol sistemleri gibi daha birçok noktada işletme ve kurumlara yarar sağlayacaktır. Elde edilen verilerin yine işletme ve kurum adına geniş kapsamlı analizinin yapılarak sağlanacak faydalar ile uzun vadeli planlar daha etkili hayata geçirilecektir.