AR-GE DANIŞMANLIK
Geri

AR-GE DANIŞMANLIK

Kısaca adı Ar-Ge olan “Araştırma ve Geliştirme” olarak tanımlanmaktadır. Ar-Ge çalışmaları günümüz işletme ve kurumları açısından önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Ar-Ge İşletme ve Kurumlara yönelik günün en üst teknolojisi kullanılarak yeni ürün, araç, malzeme ve yazılım üretiminin yeni sistem ve hizmetlerin oluşturulması adına nitelikleri açısından üst düzey bilgiye sahip bilim adamları ve mühendisler tarafından organize edilerek hayata geçirilen bir sistem türünün tamamını içine almaktadır. Ar-Ge faaliyetlerine baktığımızda yenilikçi olmak, özgün fikir ve düşünceleri hayata geçirmek, işletme ve kurumların maliyetlerini azaltmak, teknoloji üstünlüğü yakalamak, uluslararası nitelikte ve kalitede ürün üretmek, yeni yatırımların hayata geçirilmesi konusunda aktif rol oynamak, rekabet edebilirlik seviyesini yakalamak ve piyasada aktör olabilmek adına yapılan çalışmaların tamamını içine aldığını görmekteyiz. Ar-Ge çalışmaları ve yatırımları artık günümüz işletme ve kurumlarının çok önemle üzerinde durduğu bir sistem bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, STK gibi bazı kurumların ortak konsorsiyum oluşturarak hareket ettiği bir takım çalışması olarak da görmemiz mümkündür. Sürekli yenilikçi olmak, günün koşul ve şartlarına uygun hareket etmek, maliyetleri düşürmek, daha kaliteli ve yoğun üretim gerçekleştirmek, teknoloji üstünlüğünü yakalamak ve pazarda aktif rol almak ancak Ar-Ge yatırım ve çalışmalarıyla gerçekleştirilmektedir.

Ar-Ge çalışmalarına baktığımızda iki türde çalışmalar gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Bunlar pratik ve teorik olarak gözlenmektedir. Pratikte gerçekleştirilen uygulamalar daha çok laboratuvar ortamlarında ve atölyelerde gerçekleştirilen deneysel çalışmalardan oluşurken, teorik çalışmalar ise piyasa ve alana yönelik toplanan bilgilerle ortaya çıkarılan çalışmalardan oluşmaktadır. Uygulamalı araştırmalarda yeni bilgi kazanımları ile ortaya çıkarılan özgün araştırma şeklini oluştururken, temel araştırma tekniklerinde ise durum daha spesifik şekilde gerçekleştirilmektedir. Kısaca temel araştırmaları amaca yönelik veya pratikte uygulaması daha dar alana sahip olan çalışmalar olarak görülmektedir. Deneysel çalışmalara baktığımızda ise yeni ürün üretimi ve araçların üretimine ilişkin olduğu gözlemlenmektedir. Üretime yönelik Ar-Ge çalışmaları işletme ve kurumlar açısından daha geniş vakumlu çalışmalar olarak ifade edilmektedir. Üretici işletme ve kurumun üretimde olan ürününün geliştirilmesi, kalitesinin arttırılması, maliyetinin azaltılması, pazar payının arttırılması ve niteliklerinin yükseltilmesi olabileceği gibi, ortaya atılan yeni bir fikir ve düşüncenin eseri de olabilir. Günümüz Ar-Ge çalışmaları inovatif yenilikçi düşünce sistemine bağlı hayatımıza giren ve işletme ile kurumlar açısından sürekli geliştirilmeye yönelik çalışmaların içinde olduğu bir sistem türüdür.

Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilirken bazı sistemsel çalışma şekli bulunmaktadır. Bunlar artırımlı, radikal, temel, uygunluk ve müşteri odaklı çalışmalar şeklindedir. Bu çalışmalar gerçekleştirilirken bazı aşamalardan geçmektedir. Bunlar ölçme, izleme ve değerlendirme aşamalarıdır.

Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilirken ya da gerçekleştirmeden öne Ar-Ge departmanlarında çalışacak ekip üyelerinde aranması gereken önemli karakteristik özellikler aranmaktadır. Bunlar alanına hakim iyi eğitim almış, konusunda yeterli donanım ve profesyonelliğe sahip mühendis ve bilim insanlarından oluşmaktadır. Ar-Ge alanında çalışan ekip üyelerinin özelliklerine genel olarak baktığımızda yenilikçi düşünce sistemine hakim, aşırı özgüven duygusuna sahip, bağımsız ve kendine özgü tercih ile düşüncelere hakim kişilerdir. İşletme ve kurumların Ar-Ge alanındaki yatırımlarına baktığımızda genellikle ekip üyelerine yönelik yatırımlardır. Kısaca bilgiye yatırım da diyebiliriz. Ar-Ge ekip üyelerinin genel olarak niteliklerinin yüksek kalitede olduğu, bu nedenle ekibe dahil olan çalışanların maddi ve duygusal anlamda en tatmin edici şekilde ödüllendirilmesi gereken durumdur.

İşletme ve kurumlar Ar-Ge yatırımları yapmadan önce bazı değerlendirmeler ve çalışmalar gerçekleştirmektedir. Yapılacak olan Ar-Ge yatırımlarında öncelikli olarak işletme ve kurumun Ar-Ge yatırımından elde edeceği fayda oranına bakmaktadır. Bunun için bazı formüller kullanılmaktadır. Bu formül, Ar-Ge için yapılacak toplam harcama miktarı, bu yapılan harcama sonrasında elde edilecek gelir toplamı, Ar-Ge için yapılan toplam masraf ve Ar-Ge sonrası üretilecek olan yeni ürün ile hizmetin genel toplam gelire etkisi şeklindedir.

Ar-Ge işletme ve kurumların daha fazla ekonomik güce sahip olması, bu güç ile orantılı olarak piyasa aktörleri arasında yer almasına katkı sağlamaktadır. Kamuya ait bazı kurumlar yine kamuya yönelik fayda yaratacak yeni buluşlar, üretim mamulleri, dizayn ve kamu ekonomisine katma değer açısından yararlı projeleri desteklemektedir. Bu konuda faaliyet içerisinde olan işletme ve kurumları kamuya bağlı olarak hareket eden özel ya da devlet üniversiteleri iş birliğiyle işletme ve kurumlara destek sağlanmaktadır. Kamusal yarar sağlayan yeni sistemler ile üretim mamulleri konusunda devlet desteği sağlanarak işletme ve kurumların maliyet yükü azaltılmaktadır. Özel sektörün daha fazla faaliyette bulunması adına devlet kurum ve kuruluşları farklı projeler adı altında özel sektör aktörleri desteklenerek güçlü hale getirilmektedir. Devlet tarafından gerçekleştirilen bu destekler milli gelire katkı sağlayarak daha fazla istihdam olanaklarının oluşmasına, sanayileşmiş diğer dünya ülkeleriyle yarışır hale gelerek ülke sanayisini daha üst sıralara taşınmasına fayda yaratılmaktadır. Ar-Ge çalışmaları sonrasında ortaya çıkan ve uygulamaya dönüştürülen projeler, ülke adına diğer dünya ülkeleriyle de rekabet edebilme imkân ve olanakları sağlamaktadır.

AR-GE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Danışanlarımıza yönelik etkin proje yönetimin sağlanması, talep edilen ihtiyaçların belirlenerek en hızlı ve etkili şekilde cevap verilmesidir.

Ar-Ge danışmanlık hizmeti talep eden danışanlarımızdan öncelikli olarak yapmak istedikleri çalışmanın içeriği, uygulamaya yönelik projeleri hakkındaki bilgiler alınarak, teknik ve mali yönden fizibiliteler oluşturulmaktadır.

İşletme ve kurumun genel yapısı incelenerek gerekli bilgiler analiz edilip raporlanmaktadır. Raporlama gerçekleştirilirken bazı analiz teknikleri kullanılmaktadır. Bunların başında SWOT analizi, pazar araştırma verileri, işletme ve kuruma yönelik varlıklarına ilişkin bilgilerin incelenmesi ve raporlanması aşamalarına göre uzman dönüştürülebilir sistem oluşturulmaktadır. Bu süreçleri takiben işletme ve kurum açısından en etkili ve doğru karar verilerek gerekli çalışma süreci başlatılmaktadır. Bu süreç yapılacak olan çalışmaya göre değişiklik göstermektedir.

İhtiyaçların doğru belirlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması yapılacak olan çalışmaların en verimli şekilde sonuçlanmasına destek olacaktır. Bu nedenle Güven Plus Grup uzman ekip ve personeliyle etkin proje yönetimine önem vermektedir. Tüm hizmetlerini gizlilik ve kamusal şeffaflık açısından danışanlarıyla birlikte yürütmektedir. Danışanlarına yönelik üretmiş olduğu projelere yönelik ücret politikası karşılıklı olarak belirlenmekte ve elde edilecek faydaya göre değişiklik göstermektedir. Her türlü proje çalışmalarımız ve hizmetlerimiz karşılıklı sözleşme ve anlaşmaya dayalı olarak yapılmaktadır. Yapılan sözleşme ve anlaşmalar T.C. kanun ve hükümlerine göre şirketimiz hukuk danışmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Sözleşmeler her iki taraf açısından da bağlayıcılık içermektedir. Amacımız her iki tarafından en fazla faydayı sağlaması ve katma değer yaratmasıdır.

AR-GE HİZMET ALANLARIMIZ

Ar-Ge teşvik ve yatırım hizmetleri kendi içerisinde farklı birçok alanda değerlendirilmektedir. Güven Plus Grup uzman personel ve ekibiyle danışanlarına bu alanda ihtiyaç duyduğu alanlarda profesyonel olarak destek sağlamaktadır. Danışanlarımız teşvik ve hizmetler hakkında daha genel bilgiyi fiziki olarak da talep edebilirler.

 • Ar-Ge Teşvikleri
 • Ar-Ge Merkezi Kurulumu
 • AB Birliği Destekleri
 • Teknokent ve Teknopark Hizmetleri
 • Yatırım Teşvikleri ve Belge İşlemleri
 • Mali Müşavirlik Hizmetleri
 • Hukuk ve Ticari Sözleşme Hizmetleri
 • Ar-Ge İnovasyon Hizmetleri
 • Ar-Ge Yatırım Süreçleri Hizmetleri
 • Ar-Ge Proje Geliştirme Hizmetleri
 • Kalkınma Ajansları Hizmetleri
 • KOSGEB Destekleri ve Süreç Hizmetleri
 • Dış Ticaret Eğitim ve Hizmetleri
 • Finansal Destek ve Eğitim Hizmetleri
 • Üniversite – Sanayi İşbirliği Hizmetleri

AR-GE ÖNCESİNDE FİRMA, İŞLETME VE KURUMLAR HAKKINDA SAHA ÇALIŞMALARI

Güven Plus Grup danışanlarına yönelik öncelikli olarak piyasa araştırması gerçekleştirmekte ve danışanlarına yönelik bilgilerin doğru ve stratejik olarak toplanıp fonksiyonel şekilde analiz edilmektedir. Analiz sonrası elde edilen bilgiler raporlanır ve firmanın güçlü ve pasif yönleri belirlenir.

Danışanlarımızın proje tasarımları, fikir aşamasında olan proje düşüncelerinin hayata geçirilmesi, projenin tasarlanması ve içsel sürecinin uzman personel ve ekibimiz ile danışan yönünde çalışılarak raporların hazırlanması sonrasında gerekli her türlü işlemlerin hızla hayata geçirilmesi sağlanmaktadır.

Yeni ürün tasarımlarının gerçekleştirilmesi, piyasa analizlerinin yapılarak ürün tutunurluluğunun sağlanması ve bu alanda gerekli bilgilerin elde edilerek etkili yönlerinin ön plana geçirilmesi konusunda çalışmaların ortaya konması sağlanır.

Nitelikli personelin İK yönetimi adına yönetilerek temin edilmesi, görüşmelerin sağlanarak en doğru kararın verilmesi ve bunun hayata geçirilmesi konusunda işlemler yönetilir. Finansman ihtiyaçları işletme ve kurumlar adına aranır ve en uygun kredi türü bulunarak fayda ile katma değer sağlanır.

Saha çalışmaları, uygulamalar, diğer işletme ve kurumlarla olan resmi ve gayri resmi görüşmeler sağlanır, danışanların uluslararası ürün temini, ham madde temini ve pazarlamaya yönelik stratejik çalışmaları gerçekleştirilir.